Caerwys Town  -  Coat of Arms

Capel Bethel

Bethel Chapel

BETHEL (Eglwys Bresbyteraidd Cymru)
Saif Capel Bethel ar waelod stryd y Dwr.

 

BETHEL (Presbyterian Church of Wales)
stands at the lower end of Water Street.

Click to enlarge   -  Capel Bethel

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

 

Click to enlarge   -  Bethel Chapel

Presbyterian Church of Wales

Cynhelir un gwasanaeth bob bore Sul am 10.00 am. Yn ystod y gwasanaeth bydd y plant yn mynd i'r ysgol Sul yn ysgoldy'r capel. Bydd y plant a'r bobl ifanc yn cymryd rhan mewn gwasanaethau e.e., Nadolig, Diolchgarwch.

Am 11.15am bydd yr Eglwys Bresbyteraidd Saesneg ( capel Afonwen gynt ) yn cyfarfod yn y festri. Yn ystod mis Awst bydd y Cymry yn ymuno a nhw mewn gwasanaeth Saesneg. Ceir ambell wasanaeth ddwyieithog yn ystod y flwyddyn e.e., Nadolig, Pasg, Diolchgarwch.

Mae cydweithio da rhwng y ddwy eglwys ac awyrgylch croesawgar a hapus yn yr addoli.

 

One Welsh Service is held each Sunday morning at 10.00am, during which the children attend Sunday School in the Chapel Schoolroom. The children and young people will take responsibility for some services e.g., Christmas and Harvest.

At 11.45am the English Presbyterian Church ( previously Afonwen Chapel ) have their service in the vestry. During August the Welsh members join them in their English services. We do occasionally have united bilingual services during the year e.g., Christmas, Easter, Harvest and Christian Aid week.

There is a good relationship between the two churches in Bethel and with St.Michael's Church, and there is always a happy and welcoming atmosphere of worship.

Swyddogion / Officials Gweinidog / Minister
Parch / Rev
Brian Huw Jones, B.Ed.B.Th Ffon / Phone 01745 853469


(Blaenoriaid / Elders  -  
Eglwys Bresbyteraidd Cymru)

John H Rees 01352 720483
Huw Ll. Jones 01352 720886
Mrs. Gwenllian Jones 01352 720886
Mrs. Meirwen Davies 01352 720331

(Presbyterian Church of Wales)

Awaiting contact details

(Rhoddwyd y gwybodaeth, a chyfieithwyd gan Mrs. Meirwen Davies  /  Information and Welsh translation kindly provided by Mrs. Meirwen Davies)