Caerwys Town  -  Coat of Arms

Capel Bethel
Caerwys

Bethel Chapel
 
 

Click to enlarge   -  Capel Bethel

Click to enlarge   -  Capel Bethel

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

  

Cynhelir un gwasanaeth bob bore Sul am 10 o'r gloch.  Unwaith y mis cynhelir gwasanaeth cymun gan ein gweinidog, y Parch Brian Huw Jones.

Mae"r capel yn weithgar iawn dros Cymorth Cristnogol. Trefnir amryw weithgareddau i godi arian at hyn.

Cynhelir cyngerdd llwyddiannus iawn pob Pasg  gyda artistiaid talentog yn dod i gymryd rhan.

Mae cydweithrediad dda rhwng y Capel a'r Eglwys yn ystod y flwyddyn.

 

Presbyterian Church of Wales 

 

A service is held every Sunday morning at 10 am.  Once a month a communion service is held by our minister, Rev Brian Huw Jones. 

The chapel is very supportive of Christian Aid.  Various events are held to raise money for this cause annually. 

A successful concert is held every Easter with talented artistes taking part. 

There is a good relationship and cooperation between the chapel and church throughout the year.


Swyddogion / Officials Gweinidog / Minister
Parch / Rev
Brian Huw Jones, B.Ed.B.Th Ffon / Phone 01745 853469


(Blaenoriaid / Elders  -  
Eglwys Bresbyteraidd Cymru)

John H Rees 01352 720483
Huw Ll. Jones 01352 720886
Mrs. Gwenllian Jones 01352 720886
Mrs. Meirwen Davies 01352 720331

 

(Rhoddwyd y gwybodaeth, a chyfieithwyd gan Mrs. Gwenllian Jones & Mrs. Meirwen Davies  /  Information and Welsh translation kindly provided by Mrs. Gwenllin Jones & Mrs. Meirwen Davies)

 

Click to enlarge   -  Bethel Chapel

Click to enlarge   -  Bethel Chapel